สินค้าดี บริการโดน เสื้อผ้า บ้าน ทัวร์ สุขภาพ

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยเพิ่มมากขึ้นจึงต้องมีหน่วยงานมาบริการบำบัดให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

Posted on | March 21, 2014 | Comments Off

health_6546-000232
ผู้มีสุขภาพจิตดี จะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ผู้มีสุขภาพจิตดีจึงเป็น ผู้ที่ปรับตัวได้ดี เป็นผู้รู้จักและเข้าใจผู้อื่นได้ดีและสามารถเผชิญกับปัญหา และความจริงแห่งชีวิตได้ดี

ส่วนผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดี ก็คือ ผู้ที่ปรับตัวได้ไม่ดี  จะเป็นบุคคลที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับ ผู้ที่ปรับตัวได้ดี ( Well adjusted person ) นั่นเอง ไม่รู้จักและไม่เข้าใจตนเอง ไม่รู้จักและไม่เข้าใจผู้อื่น ตลอดจนไม่สามารถเผชิญปัญหาและความจริงแห่งชีวิตได้ ทำให้ไม่ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข คนปกติเมื่อตกอยู่ในภาวะหรือเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง จะทำให้เกิดความตึงเครียดเป็นเวลานาน พฤติกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น มีอารมณ์แปรปรวน มีความคิดสับสน การรับรู้ผิดไปจากปกติ จนทำให้ไม่สามารถ ประกอบกิจกรรม เพื่อดำรงชีวิตที่ปกติได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดปัญหา สุขภาพจิต ปัญหาจะมีความรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหา และระยะเวลาที่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจมีปัจจัยมากมายที่ก่อให้เกิดปัญหา สุขภาพจิต เพราะจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งละเอียดอ่อน เกิดความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดเวลา แล้วแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม พฤติกรรมที่แสดงออกนั้นจะแปรเปลี่ยนไปตามสิ่งเร้าที่มากระทบ ส่งผลให้มี สุขภาพจิต ในรูปแบบต่าง ๆ กัน คืออาจมี สุขภาพจิตดี สุขภาพจิต ไม่ดีหรือเจ็บป่วยเป็นโรคประสาท โรคจิต หรือมีปัญหา สุขภาพจิต

ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสังคมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เวลาที่สังคมมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การขัดแย้งทางความคิด ความรุนแรง การมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคร้ายแรง โรคทางจิตเวช ติดสุรา พิการ ลูกมีปัญหาการเรียนหรือพฤติกรรม ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนทั้งสิ้น ในทางกลับกัน การที่คนในสังคมมีปัญหาสุขภาพจิต ก็มักจะส่งผลให้สังคมมีความเกื้อกูลกันน้อยลง ขาดความเมตตาและความเอื้ออาทรต่อกัน กลายเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่ การแก้ปัญหาสุขภาพจิตและการทำให้สังคมมีความน่าอยู่ ผู้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการบำบัดด้านจิตเวชรักษา อาการซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง คิดฆ่าตัวตาย อาการติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด โดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการจิตบำบัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัับโรคทางจิตเช่น โรคซึมเศร้า ติดสารเสพติดด้วยการทดสอบทางจิตวิทยา ฯลฯ บริการให้การปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตเวช และทีมงานเฉพาะทางโดยตรง ให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

 

Comments

Comments are closed.