สินค้าดี บริการโดน เสื้อผ้า บ้าน ทัวร์ สุขภาพ

แนวทางการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

Posted on | July 30, 2014 | Comments Off


ด้านปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีความสูงขึ้นจากทั่วโลก ทางองค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดขอบเขตของปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญและเร่งด่วน  ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม โรคลมชัก ความผิดปกติทางจิตเวชจากแอลกอฮอล์และสารเสพติด ความผิดปกติทางพัฒนาการ ปัญหาพฤติกรรมในเด็ก การทำร้ายตนเองและฆ่าตัวตาย ด้วยเหตุนี้ ทำให้เขตบริการสุขภาพมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเหล่านี้
1.ทำบัญชียาจิตเวชพื้นฐานที่ครอบคลุมยาจิตเวช 5 กลุ่มคือ ยารักษาโรคจิต ยาคลายวิตกกังวล ยารักษาโรคซึมเศร้า ยาทำให้อารมณ์คงที่และยารักษาโรคพาร์คินสัน
2.ทำคู่มือการใช้ยาจิตเวช และการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาจิตเวชให้กับโรงพยาบาลทุกแห่ง
3.กำหนดแนวทางการส่งต่อ-รับกลับผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัด ในเครือข่าย และนอกเครือข่าย มีการติดตามดูแล
4.กำหนดฐานข้อมูลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชของแต่ละสถานบริการ
5.สถานบริการทุกแห่งจัดทำแผนงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มต่างๆ
6.จัดอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เภสัชกร ที่จบใหม่ เรื่อง โรคจิตเวช การบำบัดรักษา

สำหรับมาตรการสำคัญและกิจกรรมหลักประกอบด้วย
1.เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิต ซึ่งกิจกรรมหลัก คือ กำหนดให้ โรงพยาบาลมีจิตแพทย์รับ Admittedผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับฝ่ายกาย
2. กำหนดให้โรงพยาบาลที่ไม่มีจิตแพทย์และในโรงพยาบาลชุมชน บริหารจัดการให้มียาจิตเวชพร้อมใช้
3.กำหนดให้มีการจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในสถานบริการ
4.การจัดบริการคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชแยกเฉพาะสัดส่วนในสถานบริการ
5.เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการวินิจฉัย Common Disease 10 โรค
6.กำหนดให้สถานบริการทุกแห่งสามารถคัดกรองส่งต่อผู้ป่วยได้เหมาะสมในสถานบริการทุกระดับ รวมถึงการติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชน

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช โดยกำหนดให้สถานบริการทุกแห่งพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ใน 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านสถานบริการ และด้านขีดความสามารถ คณะกรรมการ service plan สาขาจิตเวชระดับเขตติดตามงานในระดับจังหวัด ดังนั้นการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชของสถานบริการ จะช่วยให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือจากสถานบริการที่ร่วมดำเนินการเหล่านี้ได้ ทำให้ผู้มีปัญหาเหล่านี้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วย

Comments

Comments are closed.